انجمن حسابرسان داخلی ایران
first section picture
search
از خدمات ما بیشتر بدانید خدمات انجمن حسابرسان داخلی ایران
icn icon
کمیته های تخصصی و کارگروه های انجمن

کسب اعتبار حرفه ای برای تقویت پایگاه دانش شما و متمایز شدن از همتایان خود ضروری است

icn icon
آموزش

برقراری ارتباط با همتایان، کسب درک بیشتر از شیوه های پیشروريا، و ارتقای حرفه خود را به سطح بعدی فراهم کنند

icn icon
امور اعضاء

کسب اعتبار حرفه ای برای تقویت پایگاه دانش شما و متمایز شدن از همتایان خود ضروری است

icn icon
بنیاد تحقیقاتی محورهای پژوهشی

کسب اعتبار حرفه ای برای تقویت پایگاه دانش شما و متمایز شدن از همتایان خود ضروری است

icn icon
نشریه

برقراری ارتباط با همتایان، کسب درک بیشتر از شیوه های پیشرو، و ارتقای حرفه خود را به سطح بعدی فراهم کنند

icn icon
رویدادهای حرفه ای و علمی انجمن

کسب اعتبار حرفه ای برای تقویت پایگاه دانش شما و متمایز شدن از همتایان خود ضروری است.

تمام حقوق مادی و معنوی برای حسابرسان محفوظ است