دوره استانداردهای حسابرسی داخلی

معرفی دوره :
حرفه حسابرسی داخلی مبتنی بر استانداردها و چارچوب های معتبر بین المللی بسط و توسعه یافته است. بخش عمده ای از این استانداردها توسط انستیتوی بین المللی حسابرسی داخلی تدوین شده و انتشار یافته است. این استانداردها به صورت مستمر توسط این مراجع به روزرسانی می شود. استانداردهای مذکور مبنایی برای طرح ریزی، اجرا و راهبری فعالیت های حسابرسی داخلی به شمار می روند. براین اساس در این دوره شرکت کنندگان با استانداردهای حسابرسی داخلی آشنا و شیوه کاربست آنها را می آموزند.
اهداف دوره:
  •       شناخت پیشینه رهنمود حرفه­ ای فعالیت­های حسابرسی داخلی
  •     تشریح ساختار جدید چارچوب بین­ المللی فعالیت ­های حرفه­ ای و طبقه­ بندی رهنمودهای معتبری که در این ساختار تدوین می­شوند.
  •    شناخت رهنمود اجباری چارچوب بین­المللی فعالیت­ های حرفه­ ای: تعریف حسابرسی داخلی، آیین رفتارحرفه ­ای، و استانداردهای بین ­المللی برای فعالیت های حرفه­ ای حسابرسی داخلی
  •        شناخت رهنمود قویاً توصیه شده چارچوب بین ­المللی فعالیت های حرفه­ ای: توصیه­ های عملی، گزارش های تفصیلی سیاست ها و راهنمایی های عملی
  •      تشریح نحوه به هنگام شدن چارچوب بین­ المللی فعالیت­ های حرفه­ ای  
  •          شناخت نحوه تاثیر رهنمود معتبر معرفی شده توسط سایر سازمان های حرفه­ ای، بر فعالیت های حسابرسی داخلی
سرفصل مطالب
  • چارچوب بین المللی فعالیت های حرفه ای
  • آیین نامه رفتار حرفه ای

 

مدت زمان برگزاری دوره : 8 ساعت

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

شماره شبا : 02-9763-5226-0000-02000120-22( IR )

   
 

متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پست الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .