احتراماً به اطلاع کلیه اعضای حقیقی انجمن می رساند حق ورودیه و عضویت سالانه اعضا با توجه به مصوبه مجمع عمومی و مصوبات هیات مدیره، به صورت عمومی برای سال 1395 به شرح زیر تعیین گردیده است:

variz_aza_sal_95