مکان برگزاری چهارمین کنگره حسابرسی داخلی: 

بزرگراه تهران کرج-بلوار غربی استادیوم آزادی (بلوار چوگان) – بالاتر از هتل المپیک – مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه