اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقومتی
تبریز – 23 آذر ماه 1396