بازرس قانونی

 

جناب آقای اسفندیار گرشاسبی

بازرس اصلی

بر اساس مفاد اساسنامه

بازرس انجمن حسابرسان داخلی ایران از سوی مجمع عمومی به صورت زیر تعیین می گردند

 مجمع عمومی عادی یک نفر از اعضای اصلی را به عنوان بازرس اصلی و فردی دیگر از اعضای اصلی را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد . بازرسان اصلی و علی البدل علاوه بر عضویت در انجمن به عنوان حسابرس داخلی خبره، باید از  اعضا جامعه حسابداران رسمی ایران نیز باشند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط، بوسیله هیأت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس و نمایندگان کمیسیون ماده 10 احزاب و جمعیت ها قرار می گیرد .

وظایف بازرس به شرح زیر است :

1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .

2- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد هیات مدیره و انجمن برای ارائه به مجمع عمومی عادی .

3- ارائه گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجامع به مجمع عمومی .

4- بازرس مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت گزارش سالانه هیات مدیره ، گزارش خود را به مجمع عمومی عادی ارائه کند .

گزارش های سالیانه بازرس

گزارش سال 1393

گزارش سال 1394