دوره حسابرسی داخلی در  نهادهای مالی (شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه و کارگزاری ها)

معرفی دوره :
گسترش خدمات مشاوره ای و اطمینان بخشی حسابرسی داخلی در کشور و ضرورت آموزش کاربردی جهت حفظ و ارتقاء صلاحیت حرفه ای حسابرسان داخلی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به صنعت خاصِ شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها در کشور و نوپابودن واحد حسابرسی داخلی در آنها اهمیت این دوره مورد توجه قرار می گیرد. حسابرسی داخلی نیز یکی از ارکان مهم مدیریت در هر ساختار اجرایی می باشند که می توانند به مدیران اطمینان بخشی دهند و هم به عنوان یک مشاور با تجربه برای بهبود عملیات ساختار اجرایی، خدمات ویژه ای را انجام دهند. دامنه حسابرسی داخلی اغلب به اشتباه ، منحصر به موضوعات مالی تصور می شود. اما با توجه به هدف حسابرسی داخلی که ارزیابی سیستم کنترل داخلی سازمان است، دامنه حسابرسی داخلی باید همه جنبه های کنترل داخلی را، اعم از مالی و غیر مالی در برگیرد.
اهداف دوره :
 • آشنایی با اصول و مفاهیم حسابرسی داخلی
 • آشنایی با شامل نحوه ی شناسایی ریسک های مترتب بر فعالیت شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری
 • آشنایی با تدوین برنامه جامع حسابرسی، اجرای حسابرسی و گزارشگری
 • کسب توانایی برای آغاز فعالیت حسابرسی داخلی، تعیین اقدامات و فعالیت های کنترلی و ارزیابی آنها و تدوین گزارش حسابرسی داخلی برای شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری
سرفصل مطالب
 • شناخت فعالیت ها و فرآیند های شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری
 • مروری بر قوانین و مقررا ت سازمان بورس و اوراق بهادارحاکم بر عملکرد شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری
  برنامه ریزی جامع حسابرسی داخلی
 • شناخت و تدوین اهداف مورد رسیدگی در هر یک از حوزه ها
 • شناسایی ریسک های عمده در صنعت و اقدامات کنترلی جهت کاهش آن
 •  تدوین یافته ها و پیشنهادهایی برای بهبود نقاط ضعف
 • گزارشگری
مدت زمان برگزاری دوره : 16 ساعت

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

شماره شبا : 02-9763-5226-0000-02000120-22( IR )

 

   متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پست الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .