2017-04-12_14-23-59
انجمن حسابرسان داخلی ایران مقدم شما را در «دهمین نمایشگاه بین‌‌المللی بورس، بانک و بیمه» گرامی می‌دارد.
سالن 31B ، غرفۀ 208