دوره حسابرسی داخلی در عمل

معرفی دوره :
با توجه به گسترش خدمات مشاوره ای و اطمینان بخشی حسابرسی داخلی در کشور ضرورت آموزش کاربردی جهت حفظ و ارتقاء صلاحیت حرفه ای حسابرسان داخلی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی دوره حاضر، آشنایی با اصول و مفاهیم حسابرسی داخلی، شامل نحوه ی شناسایی ریسک های مترتب بر فعالیت سازمان ها، تدوین برنامه جامع حسابرسی، اجرای حسابرسی و گزارشگری است.
اهداف دوره :
 • آشنایی با ابعاد عملی حسابرسی داخلی
 • درک مراحل اجرایی انجام حسابرسی داخلی
 • کسب توانمندی اولیه برای برنامه ریزی و اجرای حسابرسی داخلی
سرفصل مطالب
 • شناسایی حوزه های قابل رسیدگی و تدوین نقشه ی راه
 • ارزیابی کلان ریسک واحد های مورد رسیدگی
 • گزارشگری نتایج ارزیابی کلان ریسک
 • برنامه ریزی کار حسابرسی (برنامه جامع)
 • اجرای کار حسابرسی داخلی شامل برنامه ریزی، ارزیابی و انجام رسیدگی
 • تدوین یافته ها و پیشنهاد ها
 • گزارش گری
 • آزمون پایان دوره
مدت زمان برگزاری دوره :  32  ساعت

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5211597259

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 102070039447

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

شماره شبا : IR28  0120  0000  0000  5211  5972  59

 

   متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پست الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .