دوره حسابرسی عملیاتی

معرفی دوره :
حسابرسی عملیاتی یکی از فنونی است که می تواند از طریق ارزیابی اثربخشی ، کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان و ارایه پیشنهاد برای بهبود عملیات ، در محیط های متغیر دولتی و بخش خصوصی  به مدیران کمک کند. در سال های اخیر، کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسی ها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونی هایی شده است و از آنجا که صورت های مالی به تنهایی پاسخگویی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست، مدیران در بخش های خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفت های عملیاتی هستند. حسابرسی عملیاتی از انواع خدماتی است که توسط حسابرسان داخلی ارائه می شود و هدف آن ارتقای کارایی اثربخشی و صرفه اقتصادی است.
اهداف دوره :
 • درک مفاهیم حسابرسی عملیاتی
 • شناسایی ضرورت ها و کاربردهای حسابرسی عملیاتی
 • توانایی برنامه ریزی و اجرای حسابرسی عملیاتی
 • توانایی شناسایی حوزه ها و دامنه های با اولویت برای انجام حسابرسی عملیاتی
 • توانایی ارائه پیشنهادهای مناسب برای بهبود نقاط ضعف
سرفصل مطالب
 • آشنایی با مفاهیم حسابرسی عملیاتی
 • انواع حسابرسی عملیاتی و فرآیند کلی انجام آن
 • تعیین هدف های کلی برای انجام حسابرسی عملیاتی
 • گردآوری اطلاعات، بررسی های اولیه و شناسایی مقدماتی حوزه های ریسک بالا یا مشکل آفرین
 • تدوین طرح کلی حسابرسی
 • درک، مستندسازی و ارزیابی کنترل ها و شرایط موجود
 • تدوین برنامه و اجرای حسابرسی برای آزمون کنترل های مناسب موجود
 • شناسایی کنترل هایی که به عنوان کنترل های مقرر شده عمل نمی کنند
 • شناسایی نهایی حوزه های دارای ریسک بالا یا مشکل آفرین
 • تدوین برنامه حسابرسی برای بسط و تکمیل یافته های حسابرسی
 • بسط و تکمیل یافته های حسابرسی
 • تدوین پیشنهادها وگزارش به مدیریت
مدت زمان برگزاری دوره : 24 ساعت

 

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

شماره شبا : 02-9763-5226-0000-02000120-22( IR )

 

   متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پست الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .