انجمن حسابرسان داخلی ایران حامی معنوی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ریسک سازمانی

۵ آبان ماه ۱۳۹۵

مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران

ermconf
 
%da%a9%d9%86%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1