سمینار آموزشی قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور استاید برجسته انجمن حسابرسان داخلی ایران در حوزه مالیات با همکاری صندق های بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت 1395/07/15 برگزار شد.

photo_2016-10-08_14-36-47

تقدیر نامه

photo_2016-10-08_14-38-10
سمینار قانون مالیات بر ارزش افزوده