هیات مدیره : رزومه آقای عباس ارباب سلیمانی

 
  عباس ارباب سلیمانی رئیس هیات مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران

 
 

  • سمت
  رئیس هیات مدیره
  •  سوابق تحصیلی
کارشناس حسابداری – مدرسه عالی بازرگانی
کارشناس ارشد حسابداری و حسابرسی از  ICAEW  انگلستان سال ۱۹۷۳
  •  اهمسوابق حرفه ای
ستاد نیروی زمینی ارتش – کارشناس ارشد حسابرسی
شرکت قند دزفول – کارشناس ارشد مالی
مرکز آموزش و تحقیقات موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه  : مدیر آموزش
سازمان حسابرسی –  مدیر ارشد آموزش و تحقیقات
جامعه حسابداران رسمی ایران – عضو هیات مدیره
جامعه حسابداران رسمی ایران – مدیر مرکز آموزش و تحقیقات
  • عضویت ها
حسابرس داخلی خبره – عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره ی انگلستان و ویلز
حسابدار رسمی – عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
  •  سوابق آموزشی
بیش از ۳۵ سال سابقه پژوهشی و تدریس در مراکز تحقیقاتی و آموزشی
دارای تالیف و ترجمه در زمینه حسابداری ، حسابرسی و حسابرسی داخلی