کارگاه آموزشی حسابرسی در عمل در تاریخ 5 تیرماه 98 

مدرس: ساسان ساجدی