کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش

کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش اشخاص حقوقی

اسامی اعضای کمیته

 

 

امین پور بهبهانی
همایون مشیرزاده
حسین شهبازی رز
حجت اله صیدی
بهرام هاتفی

دبیر کمیته سعید ترک زاده

 

مصوبات کمیته

آئین نامه اجرایی

 
 
سی